Algemene voorwaarden Kraamdiner

Definities

 1. Kraamdiner: Kraamdiner, gevestigd te Breda onder KvK nr. 89577272.
 2. Klant: degene met wie Kraamdiner een overeenkomst aangaat.
 3. Partijen: Kraamdiner en klanten samen.
 4. Bestelprocedure: de procedure die klanten doorlopen van Kraamdiner om een product of producten te bestellen.
 5. Product(en): zaken die Kraamdiner aanbiedt en welke Klant kan bestellen.
 6. Overeenkomst: de overeenkomst, waar deze Algemene voorwaarden onderdeel van uitmaken, inzake de koop en levering van Producten.
 7. Website: de website van Kraamdiner, te vinden onder URL: https://kraamdiner.nl

Artikel 1 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen en leveringen van diensten of producten alsmede contacten en/of handelingen tussen Partijen, ook wanner deze handelingen iet leiden tot een overeenkomst.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Toepasbaarheid van de Algemene leverings- en/of betalingsvoorwaarden en/of andere algemene bijzonder voorwaarden van klanten is uitgesloten.

Artikel 2 – Overeenkomst totstandkoming

 1. De op de Website of via andere kanalen door Kraamdiner aangeboden producten met de bijbehorende prijzen zijn een vrijblijvend aanbod die door Klant kan worden aanvaard, rechtstreeks via Kraamdiner of via verkooppartners van Kraamdiner door de Bestelprocedure te doorlopen en te voltooien.
 2. Kraamdiner levert haar producten in geselecteerde postcodes in Nederland, welke binnen de maximale bezorgkosten van €50.- vallen. Wanneer de postcode buiten dit bereik valt is alleen ophalen mogelijk. Kraamdiner behoudt zich ten alle tijden het recht om dit beleid voor specifieke postcodes te veranderen.
 3. Wanneer om welke reden dan ook de Overeenkomst niet tot stand komt of is ontbonden, draagt Kraamdiner er zorg voor dat (vooruit)betaalde bedragen, inclusief eventueel betaalde verzendkosten, binnen 30 dagen worden terugbetaald aan de Klant.
 4. Kraamdiner behoudt zicht het recht om de Overeenkomst op te zeggen indien de Klant zicht niet houdt aan de bepalingen van deze voorwaarden.

Artikel 3 – Prijzen

 1. Alle prijzen die Kraamdiner op haar website hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en inclusief andere administratiekosten en overheidswege opgelegde heffingen. De gegeven prijzen zijn exclusief verzendkosten, tenzij anders wordt weergegeven. De verzendkosten worden gedurende het bestelproces berekend en in rekening gebracht.
 2. Kraamdiner is gerechtigd de prijzen ten alle tijden aan te passen.

Artikel 4 – Betalingen en betalingstermijn

 1. Kraamdiner heeft Mollie bevoegdheid gegeven om iDEAL en creditcardtransacties te verwerken.
 2. Ingeval van bankoverschrijving dient de Klant binnen 14 dagen na bestellen te betalen.
 3. Kraamdiner behoudt zich het recht de bestelling te annuleren en daarmee de Overeenkomst te ontbinden wanneer de Klant niet aan de gestelde betaaltermijn voldoet.

Artikel 5 – Levertermijn

 1. De levertermijn zoals vermeld op de website en in de bevestigingsmails zijn indicatief.
 2. Kraamdiner zal zicht tot het uiterste inspannen om deze indicatieve levertermijn te behalen.
 3. Wanneer Kraamdiner niet binnen 7 dagen na de indicatieve levertermijn kan leveren heeft de Klant het recht, nadat Kraamdiner heeft laten weten niet binnen de overeengekomen termijn te kunnen leveren, de Overeenkomst te ontbinden.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat het geen spoedlevering betreft en/of levering binnen de gestelde 14 dagen.
 2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
  • zodra de consument de Overeenkomst levering van de dienst heeft gesloten;
  • zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen.
 3. Het herroepingsrecht komt te vervallen nadat (een deel van) de aankoop is geleverd.
 4. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@kraamdiner.nl en/of het herroepingen formulier toegevoegd aan deze Algemene voorwaarde.

Artikel 7 – Bezorging

 1. Een tussen Kraamdiner en Klant afgesproken leverdatum is in beginsel bindend.
 2. Klant heeft het recht om een leverdatum tot uiterlijk één kalenderweek van tevoren Kraamdiner te verzoeken om de leverdatum te wijzigen. Kraamdiner behoudt zich het recht om dit verzoek te weigeren indien de leverdatum voor Kraamdiner niet haalbaar is.
 3. Indien een afgesproken leverdatum voor Kraamdiner niet haalbaar blijkt, zal Kraamdiner in overleg met de klant een andere leverdatum overeenkomen.
 4. Wanneer er op het afgesproken leverdatum de Klant noch een door hem aangewezen persoon op het afleveradres aanwezig is, of de Klant noch de aangewezen persoon de bestelling in ontvangst kan of wil nemen, staat Kraamdiner vanaf dat moment niet meer garant voor de kwaliteit van de Producten.
 5. Wanneer bezorgen niet mogelijk is op het aangegeven adres spant Kraamdiner zich in om de bestelling bij buren af te leveren. Mocht het afleveren bij buren niet mogelijk zijn, dan zal de bestelling geretourneerd worden, zonder dat de Klant recht heeft op terugbetaling van reeds betaalde bedragen. Indien de bestelling nog niet (volledig) betaald is, behoudt Kraamdiner het recht de openstaande bedragen alsnog in rekening te brengen.
 6. Alleen wanneer de Klant schriftelijk (via e-mail of WhatsApp) heeft aangegeven dat de bestelling op een (buiten)locatie rondom het bezorgadres mag worden geplaatst, zal Kraamdiner dit volgens deze instructies doen. Kraamdiner is na het achterlaten van de bestelling op de afgesproken locatie niet meer verantwoordelijk voor eventuele schade aan de levering of de inhoud daarvan, evenals eventueel bederf.

Artikel 8 – Klachten en reclameren

 1. Indien er sprake is van een klacht, neemt de Klant schriftelijk per e-mail contact op met Kraamdiner.
 2. Wanneer de klant van mening is dat de eigenschappen van de bestelling niet voldoen aan de Overeenkomst, treedt de Klant in overleg met Kraamdiner. Aangezien bestellingen veelal uit verse, gekoelde en/of bevroren Producten bestaan, kunnen de Producten niet teruggestuurd worden naar Kraamdiner. Reclameren is alleen mogelijk indien:
  • De Klant onmiddellijk na leveren de producten heeft nagelopen op eventuele tekortkomingen;
  • De Klant bij het melden op zijn minst het ordernummer, klantnaam, afleveradres en een beschrijving van de gebreken vermeldt;
  • De Klant geen van de geleverde producten waarop wordt gereclameerd heeft genuttigd of zal gaan nuttigen.
 3. Indien na onderzoek van Kraamdiner blijkt dat de Producten wel voldoen aan de Overeenkomst, is Kraamdiner niet verplicht tot het leveren van een vervangend product of tot restitutie van de waarde van het product.
 4. Indien na onderzoek van Kraamdiner blijkt dat de producten niet voldoen aan de Overeenkomst, heeft de Klant recht op een vervangend product mits hetzelfde product nog leverbaar is. Wanneer het vervangende product niet leverbaar is, heeft de Klant recht op:
  • Het uitzoeken van een vervangend product met maximaal dezelfde waarde als het product dat niet voldeed aan de Overeenkomst.
  • Een restitutie van de waarde van het product dat niet voldeed aan de overeenkomst, hetgeen geldt als (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst waarbij artikel 2.3 van deze voorwaarden van toepassing is.

Indien Kraamdiner een vervangend product levert, spant Kraamdiner zich in dit zo snel mogelijk te leveren.

Artikel 9 – Verwerking persoonsgegevens

 1. Indien er persoonsgegevens van de Klant worden verwerkt zal deze informatie slechts gebruikt worden om:
  • De Overeenkomst uit te kunnen voeren;
  • De Klant te informeren over de status van de bestelling en levering;
  • Wanneer verzocht door de Klant, de Klant op de hoogte te stellen omtrent nieuwe producten, diensten of acties van Kraamdiner.
 2. Wanneer er commerciële uitingen naar de Klant worden gestuurd, zal dit alleen worden gedaan wanneer de Klant hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven, bijvoorbeeld gedurende het bestelproces of via een persoonlijk verzoek.
 3. De Klant heeft te allen tijde het recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens aanwezig bij Kraamdiner en deze aan te passen bij onjuistheden.
 4. De Klant heeft te allen tijde het recht om de toestemming tot het gebruik van de persoonsgegevens voor commerciële uitingen in te trekken.
 5. Indien er voor het bestelproces inloggegeven worden verstrekt door Kraamdiner, is de Klant zelf verantwoordelijk voor deze gegevens. Deze gegevens zijn persoonlijk en mogen onder geen beding worden overgedragen.

Artikel 10 – Toepasselijk recht

 1. Op iedere Overeenkomst tussen Klant en Kraamdiner is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 11 – Cadeaubonnen en kortingsbonnen

 1. Kraamdiner biedt cadeaubonnen en kortingsbonnen aan. De cadeaubonnen en kortingsbonnen worden als gebruikt beschouwd wanneer de bestelling is geplaatst.
 2. Een cadeaubon of kortingsbon mag slechts éénmaal worden gebruikt en mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd of verspreid.
 3. Cadeaubonnen kunnen niet worden geretourneerd.
 4. Kortingsbonnen mogen alleen verspreid worden door Kraamdiner of door Kraamdiner geselecteerde partners.
 5. Kraamdiner behoudt zich het recht om een kortingsbon of gratis weggegeven cadeaubon (anders dan een betaalde cadeaubon) op ieder moment en om welke reden dan ook terug te trekken en/of te annuleren.
 6. Kortingsbonnen en cadeaubonnen kunnen alleen worden gebruikt gedurende de bestelprocedure op de website van Kraamdiner en slechts voordat de bestelling is geplaatst en/of betaald.
 7. Bij het gebruiken van een cadeaubon of kortingsbon gaat de Klant akkoord met de voorwaarden en overige bijzondere voorwaarden zoals in de algemene voorwaarde vastgelegd.

Artikel 12 – Wijziging algemene voorwaarden

 1. Kraamdiner is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Lopende overeenkomsten zullen na het wijzigen van de algemene voorwaarden onder de oude overeengekomen voorwaarden worden nagekomen.

 

Contactgegevens

Mochten er aan de hand van deze algemene voorwaarden nog vragen, klachten of opmerkingen zijn, dan kan er schriftelijk of via e-mail contact op worden genomen.

Kraamdiner
Zinkstraat 24, Unit A4457
4823 AD Breda

info@kraamdiner.nl

 

Disclaimer

Kraamdiner spant zich in om de inhoud van de website bijgewerkt te houden. Ondanks deze zorg en aandacht is het altijd mogelijk dat de inhoud onjuist of onvolledig is.

Op prijzen en/of andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typfouten. Op basis van deze fouten is het niet mogelijk om een overeenkomst te claimen met Kraamdiner.

 

 

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:  Kraamdiner
            Zinkstraat 24 Unit A4457
            4823AD Breda
            info@kraamdiner.nl

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]* herroept/herroepen*.

 • Besteld op [datum bestelling van product]
 • [Naam consument(en)]
 • [Adres consument(en)]
 • [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend).

*Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

 

Cart

Geen producten in de winkelwagen.